Politika integrovaného systému managementu společnosti REKOMONT a.s.

Politika integrovaného systému managementu společnosti REKOMONT a.s.

Vedení společnosti REKOMONT a.s. přijalo na jednání dne  22.11.2017 tuto politiku integrovaného systému managementu:

1. Všichni pracovníci společnosti musí mít neustále na mysli spokojenost našich zákazníků a všechny činnosti podřídit tomuto cíli. Jenom spokojenost zákazníků opravňuje naší organizaci k přežití a prosperitě v tržní konkurenci jiných firem. Zejména u pracovníků marketingu a odbytu a pracovníků ÚŘK, bude vyžadována vysoká úroveň komunikace se zákazníkem.

2. Vedení organizace bude důsledně vyžadovat svědomité plnění úkolů od všech pracovníků společnosti. Sledování nákladů na nejakostní produkci bude důsledně analyzováno a budou přijímána odpovídající opatření.

 3. Vrcholové vedení se zavazuje přijímat účinná opatření k ochraně životního prostředí včetně prevence znečištění a plnění všech požadavků na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

 4. Všichni pracovníci budou k vykonávaným činnostem pečlivě školeni v daném oboru, v oblasti EMS  a  BOZP, neboť pouze dobře vycvičený pracovník může podat kvalitní výkon při zajištění potřebné bezpečnosti a ekologického chování.

 5. Nástrojem pro dosažení našeho strategického cíle je Integrovaný systém řízení. Od všech pracovníků bude přiměřeně k zastávané funkci vyžadována jeho znalost.

 6. Vrcholové vedení společnosti se zavazuje neustále integrovaný systém řízení neustále zlepšovat.

 7. Vrcholové vedení společnosti se zavazuje plnit všechny legislativní a další závazné povinnosti.