Certifikace společnosti

Naše společnost je držitelem norem ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, EN ISO 1090-2:2018, EN ISO 3834-2:2005, ISO 9001:2015 a certifikátu Bisnode AAA.

Rekomont a.s. aktivně pracuje s normu ISO 9000 Systém managementu kvality (SMK) již od roku 1998, včetně nejnovějších ekologických pravidel stanovených normou 14001 včetně normy 45001 upravující BOZP.

V roce 2020 jsme na základě zvyšování kvality řízení společnosti splnili podmínky pro recertifikaci ISO 9001:2015Touto recertifikací dokládáme a zajištuje systém managementu kvality prokazující schopnost poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky naších zákazníků a investorů. Certifikace nás zavazuje k soustavné vysoké úrovni výrobního procesu, a i tím stabilní a vysoké kvalitě produktu a služeb, kontinuálně školit a vzdělávat naše zaměstnance, abychom udrželi vysoký standard našich služeb. Umožnuje mám zúčastňovat se výběrových řízeních a přinášet zefektivnění způsoby řízení napříč společností, pružněji reagovat na situaci trhu a přizpůsobení se požadavkům zákazníků. Zavádíme nové technologie a realizujeme je pomocí nových inovovaných zařízení.

Na začátku roku 2020 naše společnost přešla z normy pro Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), normy ISO  18001:2007 OHSAS na novou mezinárodní normu ČSN ISO 45001:2018, která plně vystihuje zodpovědný přístup naší společnosti k otázce odpovídající za zdraví a bezpečnost svých pracovníků a všech dalších osob, které vstupují na jejich pracoviště mají zajistit bezpečné pracovní prostředí, preventivně nastavit systém proti vzniku nehod, úrazů a nemocí z povolání. Standard ISO 45001:2018je mezinárodně uznávaným dokumentem, který je zavedený od března 2018, aby zaváděl, řídil, monitoroval a komplexně zlepšoval výkonnost celé společnosti z pohledu BOZP.

Rozdíl mezi systémy založenými na normách jako je OHSAS 18001 a ISO 45001 je, že ISO 45001 proaktivním systémem. Jinými slovy, nová norma ISO se zabývá budoucností. Proto „dnes“ myslíme na to, co se může stát do budoucna a snažíme se odstranit příčiny, které mohou způsobit vznik takové nežádoucí události. Dnešním pohledem „do budoucnosti“, zvyšujeme úroveň ochrany života a zdraví našich zaměstnanců. Klíčové rozdíly, které se vyskytují v novém systému řízení BOZP a které nejsou požadovány podle zákona, jsou zejména: cíle BOZP, zabývání se incidenty, nehodami a přijímáním nápravných opatření, stanovování možných rizik při pracovní činnosti, zamezující opakování těchto nežádoucích situací. Sledujeme účinnost těchto opatření pro snížení rizik preventivními kontrolami na stavbách a rozhodnutími vedoucích pracovníků v průběhu přípravy a samotného výrobního procesu až po předání realizovaného projektu.

Ochranu zdraví našich zaměstnanců a všech účastníků staveb vnímáme jako prioritu a usilujeme o maximální předvídavost, a na základě našich a cizích chyb provádíme vyhodnocování těchto situací („Učící se organizace“) a přijímáme opatření předcházející těmto pochybením s cílem přijímat správná rozhodnutí a postupy.

V lednu 2020 jsme splnili podmínky pro obdržení recertifikace Systému Environmentálního Managmentu ISO: 14001:2015 a to dlouhodobě zavedeným systémem ochrany životního prostředí na základě efektivního řízení enviromentálních otázek dle legislativy za pomoci prevence předcházející znečištěním životního prostředí, snížením spotřeby energie a přírodních zdrojů.

Předcházením nebezpečným situacím a tím snížením případných rizik, ohrožení ochrany životního prostředí, kterému předcházíme prostřednictvím pravidelného vzdělávání našich zaměstnanců a subdodavatelů. Doufáme, že tento zodpovědný přístup k našemu životnímu prostředí a budoucnosti naší planety je dobrým příkladem pro všechny subjekty na všech úrovních s kterými naše společnost přichází do spolupráce.

Od založení v roce 1990 společnost Rekomont, a.s. se zabývá výstavbou průmyslových technologických celků. Pro tuto výstavbu je důležité neustále splňovat nejnovější technologické požadavky na kvalitu montážních a konstrukčních prací, které provádí v souladu s platnými technickými normami (ČSN, EN a GAS).

Díky kvalitnímu vzdělávání a technickému vybavení naší společnosti v lednu 2021 jsme dosáhli recertifikaci normy EN 1090-2:2018. Norma určuje technické a jakostní požadavky výrobců ocelových anebo hliníkových konstrukcí odpovídající úroveň mechanické únosnosti a stability, použitelnosti a trvanlivosti. Proběhl také dozorový audit na  EN ISO 3834-2:2015.  Splňujeme stanovené požadavky na jakost tavného svařování kovových materiálů v dílnách a/nebo na montážích, současné požadavky a podmínky pro realizace zakázek v plynárenství, výrobě kovových konstrukcí a obecně ve stavebnictví. Současně proběhl dozorový audit na ČSN EN ISO 9001, 14001 a 45001. Tím byl naplněn požadavek pro udržení zavedeného Integrovaného Systému Managementu ISM. 

Dobře odvedená práce celé společnosti na našich zakázkách nám pomohla v roce 2019 obdržet ocenění a certifikát od společnosti Bisnode v nejvyšším stupni AAA což potvrzuje, že společnost hospodaří se ziskem. Certifikát potvrzuje, že jeho držitel přísně nakládá se svými vstupy a efektivně je mění na kvalitní výrobky nebo služby. Přísná kritéria ratingu zaručují exkluzivitu společnosti, která toto ocenění získala, a tak potvrzuje svou silnou pozici na trhu. Certifikát Bisnode se vydává ve třech stupních AAA, AA, A.