realizované stavby

ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ STAVBY:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: „ŽST Kutná Hora město – kompletní oprava objektu" jedná se o kompletní opravu železniční stanice vč. opravy fasád, střešních konstrukcí, výplně otvorů, klempířské práce, elektroinstalace, ZTI, ÚT, osazení nových oznamovacích a zabezpečovacích prvků.

PPSM, a.s.: „Celková rekonstrukce – stavební úpravy objektu č. 4 v areálu PP, a.s. v Michli" předmětem zakázky byly stavební úpravy v budově, úprava stávajících areálových přípojek k budově - silnoproudé i slaboproudé přípojky, umístění nových přípojek k budově – vodovodní přípojka, kanalizační přípojky včetně revizních a retenčních šachet (dešťové i splaškové), plynová přípojka se zemním regulátorem a nová přípojka slaboproudu (EPS).

 

REALIZOVANÉ STAVBY:

Trade Centre Praha  a.s.: „Zasíťování Hořejšího nábřeží" předmětem stavby je návrh zasíťování nábřežní hrany - inženýrskými sítěmi. Tyto budou sloužit pro zásobování areálu náplavky pitnou vodou, jeho odkanalizování a rozvodem NN. Součástí je i zajištění stavební připravenosti „trubkování“ pro slaboproudé rozvody.

Streicher, Plzeň, spol. s r.o.: „Reko VTL Vražkov - Roudnice nad Labem, I. etapa, II. část" rekonstrukce VTL plynovodu DN 150 PN 40, VTL plynovodní přípojky DN 80 PN 40 pro VTL RS Hracholusky a VTL plynovodní přípojky DN 100 PN 40 pro VTL RS ROSS.

Sev.en EC, a.s.: „Oprava vratného chladícího řadu B3 (Elektrárna Chvaletice)" předmětem díla je provedení výměny poškozeného potrubí chladícího řádu B3. Jedná se o potrubí DN2000 PN6 o průměru 2020 mm s tloušťkou stěny 10mm a celkové délce pro opravu cca 45m.

GasNet, s.r.o.: „Reko MS Roudnice nad  Labem, Sladkovského nám. + 1“ v roce 2018 proběhne rekonstrukce NTL plynovodů a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 160/63 nahradí původní NTL plynovody DN 300 a 100. Přípojky budou doplněny regulátory STL/NTL. Stávající ocelové NTL plynovody budou zrušeny. „Reko MS PŘÍBRAM - Hradební+1" výměna stávajících ocelových nízkotlakých plynovodů za nové PE dn 225, dn 160, dn 110. Výměna NTL plynovodů bude v trase stávajících ocelových plynovodů. Součástí stavebních úprav je i výměna starých přípojek za nové. Přípojky budou zakončeny HUP v pilířích nebo v zemním provedení před objekty. "Reko VTL DN300 Plzeň – Severní obchvat (Újezd)" výměna VTL plynovodu DN 300 bude probíhat převážně v trase stávajícícho. Přechod komunikace bude protlakem a VTL plynovod uložen do chráničky DN 500. Dále proběhne výměna stávajících ocelových NTL plynovodů za nové PE dn 160, PE dn 110, PE dn 63. „Reko MS Roudnice nad  Labem - Špindlerova"  předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodů. Nový NTL plynovod dn 110 nahradí původní plynovod DN 100/150/200. "Reko MS RAKOVNÍK – Nad Jamkou" předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek a převod plynovodů na STL. Nový STL plynovod dn 63/50 nahradí původní NTL plynovody DN 125/80. „Reko MS Roudnice n. Labem – Kratochvílova“ nové NTL plynovody dn 110/90 nahradí původní plynovod DN 100. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem. Součástí stavby jsou též výměny stávajících NTL plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům a to až po stávající HUP. „Reko MS Roudnice n. Labem – Krabčická“.

Česká republika - Ministerstvo obrany: „Kbely, zásobník odmrazovací kapaliny pro leteckou techniku – výstavba“ předmětem stavby je výstavba skladovacího zařízení odmrazovacích kapalin pro dopravní letadla v areálu letiště Kbely vč. El. Přípojky a dodávky technologie zásobníků.