Aktuální informace a reference /

Reference, aktuality, podpora a činnost společnosti Rekomont a.s.

realizované stavby

ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ STAVBY:

GasNet, s.r.o.: „Reko MS Rakovník - Hálkova + 1" rekonstrukce stávajícího NTL plynovodu a NTL přípojek vč. propojení na stávající distribuční soustavu. „Reko MS Rakovník - Hornická" rekonstrukce NTL plynovodů byla umístěna do nových tras. Nový plynovod PE byl položen do otevřeného výkopu. Dále bylo zrekonstruováno 49 stávajících přípojek. „Reko MS RAKOVNÍK – Pod Bendovkou" stavba byla prováděna převážně v otevřeném výkopu výměnou stávajícího ocelového potrubí DN100 za nové z dn90 PE100 ve stávající trase, stávající potrubí DN150 protaženo novou dn110 PE Robust a potrubí dn110 bylo PE uloženo do nové trasy. „Reko MS Roudnice nad Labem – Chelčického" komplexní realizace zakázky – STL plynovodů PE dn 160/90/63 o celkové délce 967 m včetně zajištění napojení na stávající plynovody a inženýrské činnosti. „Reko VTL MIMOV – TUZ u Mimova" - zrušení a odstranění stávajícího TU DN 300 a TU DN 100. Umístění nového liniového TU DN 300 s odbočkou DN 100 včetně nového oplocení 4,65x4,65m. Reko VTL č. 4 etapa lokalita Třebíz" vybudování nového VTL plynovodu DN 300, PN40 v délce 1200m. „Reko MS Rakovník – Kuštova" rekonstrukce stávajícího STL plynovodu OCEL DN 300 a zrušení části stávajícího NTL plynovodu ocel DN 100bude vyměněno za STL potrubí PE 100 dn 225. Součástí rekonstrukce jsou navazující plynovodní přípojky v celkovém počtu 9 ks. "Reko MS PLZEŇ – Studentská" nový propojovací STL plynovod PE 100 d 160 v délce 379,4 m bude napojený na stávající STL plynovod d 160. Trasa bude vedena při stávajícím STL plynovodu d 50 (demontovat), dále kolem haly Kooperativa Arena směrem ke Studentské ulici a k objektu Hasičského záchranného sboru. Zde bude nový plynovod propojený na stávající STL plynovod d 225.

PPSD, a.s.: „Stavební úpravy na NTL plynovodech v ul. Na Petřinách, 1. ETAPA, Praha 6 - Břevnov, Veleslavín" nový polyetylenový NTL plynovod PE dn 315 byl napojen na stávající ocelový NTL plynovod DN 300. Ve svislých stavebních konstrukcích byly osazeny ocelové chráničky. „Stavební úpravy STL plynovodů ul. Ve Smečkách, Praha 1" stávající STL plynovod z oceli o dimenzi DN 150 byl nově realizován v PE o vnějším průměru d 160. Délka opraveného plynovodu STL PE 160 je 395 m. Dále byl cca 1 m za odbočkou PE d160/ OC DN 200 osazen nový trasový uzávěr PE d160. „Stavební úpravy STL plynovodů ul. Nad Kolčavkou, Praha 9" stavba proběhla vev třech etapách - etapa 1 - STL PE dn 560x31,7 SDR 17,6 + STL OC DN 500 (516x8,0)  nový plynovod v oblasti křížení s vodním tokem Rokytka. Etapa 2 - STL PE dn 560 v ul. Kolčavka + navazující část (zrušená dráha a areál PP) a etapa 3 - STL PE dn 560 v ul. Nad Kolčavkou.

PPD, a.s.: „Stavební úpravy NTL a STL ul. Žitomírská a okolí vč. zrušení STL RS č.118 Madridská" nový STL plynovod byl proveden z materiálu PE100 SDR17,6 dn225 s ochranným pláštěm v celkové délce 131 m a PE100 SDR17,6 dn110 s ochranným pláštěm v celkové délce 221 m. Nové plynovodní přípojky byly provedeny z materiálu PE100 SDR11 dn63 RC s ochranným pláštěm o celkové délce 11 m a dn32 o celkové délce 38 m. Z tohoto počtu byl 1 ks přípojky dn32 přepojen na nový hlavní řad plynovodu.

VŠCHT Praha: „Rekonstrukce ubytovací části koleje Sázava – etapa 2017" byly provedeny nové koupelny a WC ve stejném místě a objemu. Došlo k vybourání původního umakartového a siporexového jádra, nové příčky jsou sádrokartonové s hlukovou izolací. Byly provedeny nové povrchy podlah v celé buňce a uskutečněna nová výmalba stěn a přeštukování.

 

V SOUČASNÉ DOBĚ REALIZOVANÉ STAVBY:

GasNet, s.r.o.: „Reko MS Roudnice nad  Labem, Sladkovského nám. + 1“ v roce 2018 proběhne rekonstrukce NTL plynovodů a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 160/63 nahradí původní NTL plynovody DN 300 a 100. Přípojky budou doplněny regulátory STL/NTL. Stávající ocelové NTL plynovody budou zrušeny. "Reko VTL DN300 Plzeň – Severní obchvat (Újezd)" výměna VTL plynovodu DN 300 bude probíhat převážně v trase stávajícícho. Přechod komunikace bude protlakem a VTL plynovod uložen do chráničky DN 500. Dále proběhne výměna stávajících ocelových NTL plynovodů za nové PE dn 160, PE dn 110, PE dn 63.

PPD, a.s.: „Stavební úpravy NTL a STL plynovodů v ulici Sitteho, U družstva práce, Praha 4" jedná se o stavbu nových STL plynovodů dn 160, 225 PE 100RC jejímž účelem je náhrada stávajícího ocelového plynovodu DN 200, DN 150, STL dn 160 PE a STL dn 50 PE. Nový STL propoj dn 160 PE bude vystavěn v ulici Bohuslava Martinů, který propojí stávající STL plynovod DN 350 v ulici Hudečkově se vstupem regulační stanice v ulici Bohuslava Martinů. Stávající NTL plynovodní přípojky budou rekonstruovány na STL provoz - 16 ks. Nově bude osazen na jednotlivé odběrné místo regulátor tlaku a nový HUP. Budou osazeny nové skříně v oplocení s regulátorem a HUP, „SÚ NTL ul. Dolnokrčská, Praha 4" stávající NTL plynovod z oceli o dimenzi DN 200 v délce 25 m bude nahrazen potrubím z PE o vnějším průměru d 225 v délce 10 m.

PPSM, a.s.: „Celková rekonstrukce – stavební úpravy objektu č. 4 v areálu PP, a.s. v Michli" předmětem zakázky jsou stavební úpravy v budově, úprava stávajících areálových přípojek k budově - silnoproudé i slaboproudé přípojky, umístění nových přípojek k budově – vodovodní přípojka, kanalizační přípojky včetně revizních a retenčních šachet (dešťové i splaškové), plynová přípojka se zemním regulátorem, nová přípojka slaboproudu (EPS).

STREICHER, Plzeň, spol. s r.o.: „Reko VTL Vražkov - Roudnice nad Labem, I. etapa, II. část" rekonstrukce VTL plynovodu DN 150 PN 40, VTL plynovodní přípojky DN 80 PN 40 pro VTL RS Hracholusky a VTL plynovodní přípojky DN 100 PN 40 pro VTL RS ROSS.

Sev.en EC, a.s.: „Plynofikace areálu Elektrárny Sev. en EC ve Chvaleticích" plynofikace areálu je funkčně složena ze tří samostatných inženýrských objektů. IO.02 – STL plynovod pro areál elektrárny Sev.en EC, IO.03 – STL průmyslový plynovod, IO.04 – NTL přeložka.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: „ŽST Kutná Hora město – kompletní oprava objektu" jedná se o kompletní opravu železniční stanice vč. opravy fasád, střešních konstrukcí, výplně otvorů, klempířské práce, elektroinstalace, ZTI, ÚT, osazení nových oznamovacích a zabezpečovacích prvků.

 

 

 

Celý článek ... 

 
Beatová pumpa Rekomont, a.s.

BEATOVÁ PUMPA RADIA BEAT

dne 17.5.2017 naše společnost Rekomont a rádio Beat již po druhé pořádali z areálu naší společnosti ONLINE vysílání, kde v průběhu jednoho odpoledne mohli automobilisté získat logo Radia Beat přímo na svůj automobil, popovídat o Beatu a společně s tím získali řidiči trika Beatu, cd nosiče, knihy s hudebním tématem nebo beatovou samolepku. Proběhla i grilovačka a k uhasení žízně se podávalo nealkoholické pivko.

Doufáme, že jste společně s námi strávili pěkné odpoledne

Děkujeme

Váš stavební partner

 

         

 

Celý článek ... 

 

1 | |